Գույքի ապահովագրություն

Ինչը՞ կարելի է ապահովագրել

ա շենքեր ներառյալ տնտեսական կենցաղային սպորտային կամ այլնշանակության կառույցները դրանց առաձին կառուցվածքային տարրերը կամառանց առանձին կառուցվածքային տարրերի շենքերը ( առանց հիմքի բնակելի շենք ,առանց կաթսայատան բնակելի տուն և այլն )

բ բնակարաններ սենյակներ բնակարանին պատկանող կցակառույցներ դրանցառանձին կառուցվածքային տարրեր .

գ կառուցվածքային տարրերի ներքին կամ արտաքին հարդարանք

դ տեղակայված ինժեներական սարքավորումներ

ե անավարտ շինարարությամբ անշարժ գույքի օբյեկտներ

զ հողակտորներ

« Ընդհանուր» Պայմանագրի պայմաններով կարելի է ապահովագրել տնային գույքը ,այսինքն տնային հարդարանքը անձնական օգտագործման   առարկաները՝կահույքը աուդիո - տեսա - լուսանկարչական սարքավորումները էլեկտրոնիկա կամկենցաղային տեխնիկան այդ թվում համակարգիչները պերիֆերիկսարքավորումները գրասենյակի սարքավորումները երաժշտական գործիքները ևայլը :

«Հատուկ » Պայմանագրի պայմաններով կարելի է ապահովագրել այլ գույք   որը չիառնչվում տան գույքի հետ   շինության ( բնակարանի ), լոգարանի ավտոտնակի ևայլ շինարարության   ( ընթացիկ վերանորոգման համար   նախատեսվածշինարարական և հարդարման նյութեր « հեծանիվներ մոտորահեծանիվներ որոնքենթակա չեն սահնանված կարգով գրանցման ( չեն օգտագործվում որպեստրանսպորտային միջոց տրանսպորտային միջոցների պահեստամասեր ,փայտամշակման փականագործական   հաստոցներ ջրային պոմպեր մոտոբլոկներ« խոտհնձիչներ և այլ մեխանիզմներ էլեկտրական գործիքներ © ձմեռային այգի ,լանդշաֆտային ճարտարապետական տարրերի հավաքածու սենյակային էկզոտիկբույսեր ծաղկային - դեկորատիվ մշակաբույսեր ճարտարապետական   փոքր  կաղապարներ տապանաքարեր պարիսպներ ( ցանկապատներ և գերեզմանոցայինայլ կառույցներ « հավաքածուներ ( հավաքածուի առանձին իրեր ), նկարներ ,բացառիկ և արժեքավոր հնություն ներկայացնող առարկաներ թանկարժեքմետաղներից պատրաստված իրեր թանկարժեք կիսաթանկարժեք և արհեստականքարերից պատրաստված իրեր որսորդական զենք հրազեն մեղվաբուծական  պարագաներ մասնագիտական սպորտային զբոսաշրջության, որսորդական ,ձկնորսական պարագաներ «ա րտաքին սարքավորումներ» Ապահովադրի համարհատուկ արժեք ներկայացնող այլ գույք :

Ինչի՞ց կարելի է ապահովագրել գույքը

·          Հրդեհ

·          Տարերային աղետներ

·          Երրորդ անձանց հակաիրավական գործողություններ

·          Մեխանիկական և այլ վնասների

Ի՞նչ է պետք անել ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում

ա տեղի ունեցած պատահարի մասին իրեն հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո ,անհապաղ պատահարի մասին հայտնել   համապատասխան իրավասու մարմիններինորոնք են `

Հրդեհ Պետական Հրդեհային տեսչության

Տարերային աղետներ՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

Երրորդ անձանց հակաիրավական գործողություններ՝     Ոստիկանություն

բ անմիջապես սակայն ոչ ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում ցանկացած մատչելիմիջոցով տեղի ունեցած պատահարի մասին հայտնել Ապահովագրողին կամ նրաներկայացուցչին Պայմանագրում նշված հեռախոսահամարներով .

դ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վնասների կանխման կամ հնարավորությանդեպքում նվազեցման, ինչպես նաև ապահովել այլ կողմերի հետհարաբերություններում իր իրավունքների և շահերի պատշաճ պաշտպանությունը ևհետևել Ապահովագրողի ցուցումներին .

Ինչի՞ց է կախված ապահովագրավճարը

ü   Ապահովագրողի ստանձնած պարտավորություների ծավալից

ü   Պայմանագրի ժամկետից

ü   Ա պահովագրավճարի վճարման կարգից

ü   Ա պահովագրության օբյեկտի գտնվելու վայրից

ü   Ա պահովագրության օբյեկտի տեսակից

ü   այլ գործոններից որոնք ազդում են ա պահովագրական ռիսկի աստիճանի վրաԻնչո՞վ կարող է ծառայել «Ավանգարդ Ռիսկ Սոլյուշնս» ընկերությունը գույքի ապահովագրության և վնասների հատուցման հարցերում


Նախ և առաջ ապահովագրությունը կազմակերպելիս համանման աշխատանքի մեր փորձը և Հայաստանում գործող բոլոր ապահովագրական ընկերությունների կողմից պայմանագրերի կնքման լիազորությունները թույլ են տալիս մեզ գնանշել Ձեր գույքի ապահովագրության արժեքը միանգամից ութ ապահովագրական ընկերություններում` տրամադրելով Ձեզ ՀՀ ապահովագրական շուկայի մասնակիցների կողմից առաջարկված արժեքների և պայմանների համեմատական վերլուծություն լիովին անվճար: 


Ինչու՞ սակագնի և պայմանների: Որովհետև ապահովագրության բնագավառում սակագինը և պայմանները փոխկապակցված են, այսինքն` նվազագույն սակագինը դեռևս չի նշանակում լավագույն ապահովագրություն: Մենք մեր պարտավորությունն ենք համարում ներկայացնել ձեզ ապահովագրության պայմանները և սակագները, ինչպես նաև դրանց կապը և հնարավոր հետևանքները բոլոր դեպքերի համար, ինչի շնորհիվ Դուք կատարում եք հիմնավորված ընտրություն և ձեռք եք բերում այն ապահովագրությունը, որը իսկապես ծածկում է Ձեր գործունեության ռիսկերը, այլ ոչ թե այն ապահովագրությունը, որը պարզապես էժան է: 


Վնասների առաջացման ժամանակ մեր ընկերությունը հանդիսանալով փորձագիտական (սյուրվեյերական) կազմակերպություն` համապատասխան փորձագետներին կուղորդի պատահարի վայր` վնասի պատճառները և իրական արժեքը որոշելու համար: Մեր փորձագիտական եզրակացության հիման վրա ապահովագրական ընկերությունները կհատուցեն վնասը: Կամ մեր եզրակացությունը կարող է ծառայել որպես այլընտրանքային մասնագիտական պաշտոնական կարծիք ապահովագրողի հետ բանակցություններում: