Պատասխանատվության ապահովագրությունը`  երրորդ անձանց նյութական և ոչ նյութական շահերին վնաս պատճառելու հետևանքով ծագած պարտավորությունների ապահովագրությունն է:

Ապահովագրության այս տեսակն իր մեջ ներառում է`

Գույքային շահերը, որոնք կապված են երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը և/կամ գույքին հասցված վնասի հետ, տարբեր պայմանագրային պարտավորությունների խախտման հետևանքով առաջացած պատասխանատվության ռիսկերը, Մասնագիտական պատասխանատվությունը, Շինմոնտաժային ռիսկերը և այլ ռիսկային գործոններ: 
Օգտվելով մեր կողմից առաջարկվող այս Ապահովագրական տեսակից Դուք զերծ կմնաք ավելորդ կորուստներից` միաժամանակ պաշտպանելով երրորդ անձանց շահերը:

Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու (վերակնքելու/երկարաձգելու) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին, ապահովագրական հատուցում ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և դրանց ներկայացման կարգին, ապահովագրավճարների վճարման կարգին, ապահովագրական հատուցումը վճարելու մերժման հիմքերին, ինչպես նաև վեճերի լուծման կարգին կարող եք ծանոթանալ